Łukowska Milicja Powiatowa

 

Z inicjatywą utworzenia pierwszej polskiej milicji wioskowej dla powiatu łukowskiego wyszła Łukowska Rada Powiatowa. Naczelnik Milicji Warszawskiej ks. Franciszek Radziwiłł delegował do Łukowa komisarza Edwarda Grabowieckiego, który został instruktorem. Jego działania obejmowały także reorganizację już istniejących płatnych milicji miejskich w Łukowie, Kocku i Stoczku oraz nieodpłatnej milicji wioskowej powiatu.
13 sierpnia 1917 roku władze okupacyjne zaakceptowały oddelegowanie Grabowieckiego na stanowisko.
Do końca tego roku ustalano schemat organizacji, a także sposób finansowania, zakładający dobrowolne opodatkowanie mieszkańców. Podatkowi zdecydowanie sprzeciwiły się gminy: Dąbie, Gołąbki, Gułów, Łuków, Miastków, Skrzyszew, Trzebieszów i Wojcieszków. Jednak największym przeciwnikiem była gmina Ulan, która posiadała już żandarmerię i milicję honorową. Ostatecznie, pod naciskami władz okupacyjnych, gminy zgodziły się pokrywać utrzymania milicji, która podlegała pod wójta danej gminy oraz od naczelnika powiatu.

Łukowska Milicja Powiatowa rozpoczęła swoją działalność 15 stycznia 1918 roku.
Powiat podzielono na sześć okręgów policyjnych, tożsamych z sądowymi. Na czele każdego z nich stanął przodownik milicji.
Funkcję instruktora i kontrolera pełnił komisarz-instruktor i jego pomocnicy, adiutanci-instruktorzy.
Na terenie całego powiatu istniało 18 posterunków. Milicjanci otrzymali mundury oraz pałasze.
Od stycznia do końca kwietnia 1918 roku milicja prowadziła 61 dochodzeń w sprawie kradzieży koni (odnalazła 10), 42 dochodzenia w sprawie większych kradzieży, jedno dochodzenie w sprawie morderstwa, trzy w sprawie samosądów ( z czego dwóch w sprawie śmiertelnym). Policjanci badani trzy sprawy dzieciobójstw. Stróże prawa wykryli 14 potajemnych gorzelni.

Trzon łukowskiej milicji powiatowej stanowili funkcjonariusze delegowani wraz z Edwardem Grabowieckim z Warszawy. Często byli to doświadczeni w wielu dziedzinach policjanci. Trudno powiedzieć, czy zgłosili się oni „na ochotnika”, do tworzenia milicji na prowincji, czy też zostali delegowani bez zgody. Na miejscu, w powiecie łukowskim, zastała ich szara rzeczywistość, z którą nie każdy mógł się pogodzić. Złe warunki mieszkaniowe, niewystarczające, dla utrzymania rodziny, wynagrodzenie a także obniżenie szarży były powodami wystąpienia niektórych z nich z milicji.
W styczniu 1918 roku milicjanci zarabiali:
– komisarz instruktor – 625 marek
– adiutant – 250 marek
– starszy posterunkowy – 250 marek
– p.o. starszego przodownika, młodszy przodownik – 200 marek
– sekcyjny, posterunkowy – 125 marek
– woźnica – 115 marek
– posługaczka – 15 marek
Jak niskie było to wynagrodzenie? Za opatrzenie ran sekcyjnego Gonty, który został pobity przez koniokrada, doktor Klejman wystawił rachunek na kwotę 50 marek.

Skład Łukowskiej Milicji Powiatowej w dniu jej zorganizowania

  Edward Grabowiecki
Delegowany z Milicji Warszawskiej. Komisarz instruktor Łukowskiej Milicji Powiatowej. Później redaktor Gazety Administracji i Policji Państwowej
 

Ryszard Gadejski
Syn Hieronima i Katarzyny Mikulicz
Urodzony 20 czerwca 1884 w Sawinie. Ukończył szkołę średnią techniczną Święcińskiego oraz kursy szkoły policyjnej miasta stanowego Warszawy. Pracował jako administrator domu. Adiutant, instruktor kryminalny i referent główny w Biurze Komisarza Instruktora w Łukowie-Łapiguzie. Wstąpił do łukowskiej milicji 15 stycznia 1918 roku. Wystąpił z policji 15 marca 1918 roku z powodów rodzinnych. Powrócił do służby w Milicji Miejskiej Warszawy

 
Janusz Mieczysław Bruno Felsenhart Skalski

Syn Józefa i Henryki z domu Swieca
Ukończył gimnazjum i kursy ekonomiczno-handlowe w Warszawie. Żonaty z Adą Ukraińską. Przed wojną był urzędnikiem banku, a później członkiem milicji VIII komisariatu w Warszawie, Wydział Kryminalny.
Podkomisarz, zastępca komisarza i kierownik Działu Kryminalnego. Biuro Główne w Łukowie. Wystąpił z Łukowskiej Policji Powiatowej, dnia 1 września 1918 roku, z powodu decyzji o obniżeniu szarży (był wtedy adiutantem instruktorem). W policji od 12 XI 1919. We wrześniu 1939 Komendant Pow. Sarny. Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.  Zginął w Twerze
 

Janusz Korwin-Pawłowski
Syn Hipolita i Marii.
Urodzony 20 października 1894 roku w Warszawie. Ukończył szkołę realną w Warszawie i kurs szkoły policyjnej w Warszawie. Członek Milicji Miejskiej IX Komisariatu w Warszawie. Adiutant, instruktor techniczny i kierownik działu służbowego przy Biurze Komisarza – Instruktora w Łukowie-Łapiguzie. Wystąpił w lipcu 1918 roku z powodu obniżenia rangi na nadprzodownika.

 

Tadeusz Kosko
Syn Michała, matka z domu Osińska. Urodzony 13 czerwca 1894 roku w majątku Wyręby, w powiecie białostockim, ziemi Grodzieńskiej. Wykształcenie średnie. Ukończył 4 klasy szkoły handlowej w Warszawie. Od 1 września 1917 do 1 sierpnia 1918 w szarży adiutanta – instruktora w Łukowskiej Milicji Powiatowej. Delegowany na to stanowisko przez naczelnika miasta stanowego Warszawy Fr. ks. Radziwiłła. Pełnił służbę do 1 sierpnia 1918 roku. Zwolniony na własne żądanie, ze względu na „miejscowe warunki zdrowotne”. Powrócił do służby w Milicji Miejskiej w Warszawie. W listopadzie 1918 roku mianowany młodszym przodownikiem IX komisariatu.

 

Władysław Konrad Tomasz Szuchniewicz
Syn Bolesława i Kazimiery Łochockiej
Urodzony 19 lutego 1888 roku, w Kielcach. Ukończył sześcioklasową szkołę miejską w Warszawie i cztery kursy handlowe. Do chwili ewakuacji władz rosyjskich pracował przy Kolei Nadwiślańskiej, przez 11 lat, ostatnio w charakterze pomocnika kasjera bagażowego. Był sekretarzem gminy Prawda. Miał żonę Józefę i córki Joannę i Barbarę. Starszy przodownik, kierownik I Okręgu – Stoczek, gmina Prawda

 

Piotr Paweł Lis
Syn Wincentego i Anny z Machajskich.
Urodził się 6 stycznia 1896 roku w Białobrzegach.
Ukończył Szkołę Zgromadzenia Kupców w Warszawie. Pracował jako pomocnik buchaltera. Kierownik II Okręgu w Trzebieszowie w szarży starszego przodownika.

  Kazimierz Sapiecha
Syn Karola i Rozalii z Wiktorskich
Urodzony 15 października 1886 w Warszawie.Ukończył 6 klas gimnazjum w Chyrowie. Wcześniej handlowiec. Od 1 stycznia 1918 roku starszy przodownik, kierownik IV Okręgu w gminie Gołąbki
 

Ludwik Krajewski
Syn Wilhelma i Józefy. Urodzony 18 sierpnia 1894 roku w Warszawie. Wykształcenie średnie – 6 klas technikum w Warszawie. Wcześniej technik budowlany. Żonaty z Anielą z Jurkowskich. Wstąpił do policji 1 stycznia 1918 roku. Początkowo w Okręgu V. Od 1 lutego 1919 roku sierżant, kierownik II Okręgu

  Kazimierz Sotkiewicz
Syn Józefa i matki z domu Krajewskiej.
Urodzony 10 marca 1894 roku w Warszawie. Wykształcenie średnie z maturą, student politechniki. Od 1 lutego 1916 roku pełnił obowiązki wywiadowcy w I Komisariacie Milicji Miejskiej w Warszawie. Zwolnił się na własne żądanie 2.11.1917. Pracował we wszystkich wydziałach komsariatu. Ma na utrzymaniu siostrę. Starszy przodownik. Pełniący obowiązki naczelnika milicji w Kocku.
  Robert Roziewicz
Syn Józefa i Julii z Gołackich. Urodzony 2 lipca 1894 roku w Siostrzytowie. Ukończył czteroklasową szkołę realną w Lublinie. Pracował jako handlowiec i w milicji we Warszawie. Żonaty z Wandą Chojnowską. Miał syna Józefa. Młodszy przodownik, p.o. kierownika II Okręgu – Stanin
  Wacław Łączyński
Syn Aleksandra i Katarzyny z Wejsów. Urodzony 17 sierpnia 1889 roku w Warzsawie.
Ukończył 4 klasy szkoły miejskiej w Warszawie. Poprzednio pracował jako monter. Miał na utrzymaniu matkę. Od 1 stycznia 1918 młodszy przodownik, od 1 stycznia 1919 starszy przodownik, kierownik I rewiru, do dnia 20 sierpnia 1919. Został zdyskwalifikowany przez Komisję Kwalifikacyjną z powodu odmowy złożenia przysięgi.
  Józef Gonta
Syn Jana i Marii Rek.
Urodził się 20 lutego 1894 roku w Zabruzdach. Ukończył 4 klasy gimnazjum Górskiego w Warszawie. Pracował jako technik dentystyczny. Żonaty z Józefą Chorowicz. Mieli syna Włodzimierza. Sierżant referent w Biurze Głównym Ł.P.P. na Łapiguzie. Później w gminie Prawda.
  Józef Filipczak
  Andrzej Witkowski
Syn Jana i Marianny Toporyńskiej.
Urodzony 30 grudnia 1894 roku w Martynówce. Ukończył jednoklasową szkołę miejską. Żonaty z Michaliną Kopeć. Od grudnia 1916 służył w warszawskiej Milicji Miejskiej w stopniu posterunkowego. Z powodu ślubu z mieszkanką Trzebieszowa, w lipcu 1917 roku, prosił o przeniesienie Sekcyjny w II okręgu Ł.M.P. – gmina Krasusy
  Edward Wojecki
Syn Tomasza i Ludwiki z Hajnackich.
Urodził się 10 października 1893 roku w Radzyniu, ukończył dwuklasową szkołę ludową w Radzyniu. Na utrzymaniu miał siostrę Gabryelę i brata Franciszka. Poprzednio organista. Kapral w Miastkowie.
  Czesław Mikszyński
Syn Antoniego i Jadwigi Harasimowicz
Urodzony w 1893 roku w Łukowie. Ukończył 3 klasy szkoły miejskiej w Łukowie. Odbył służbę wojskową. Przed wstąpieniem do milicji, pracował jako kelner. Wstąpił do Łukowskiej Milicji Powiatowej 1 stycznia 1918 roku. Posterunkowy w gminie Mysłów i Jarczew. Ukarany dyscyplinarnie za wzięcie łapówki, którą zwrócił. W jego obronie stanął komisarz instruktor policji, tłumacząc go niedoświadczeniem i głodem.
Później został przeniesiony do gminy Gułów, z zamieszkaniem w Okrzei u Stanisława Witkowskiego.
  Stanisław Kopeć
Syna Jana i Marianny z Buczyńskich. Urodził się 28 grudnia 1888 w Wólce Zastawskiej. Żonaty z Rozalią Zdun. Miał jednego syna Wacława. Posterunkowy w Gręzówce – okr. II Łukowskiej Milicji Powiatowej. Wstąpił do Policji 15.01.1918.
  Stanisław Duszyński
Syn Feliksa i Pauliny Ladzińskiej.
Urodzony 6 września 1887 roku w Goniwilku. Wykształcenie domowe. Przed wojną pracował na poczcie w Warszawie. Żonaty z Adelą Nurzyńską, Mieli dwie córki – Eugenię i Mariannę. Wcześniej był stolarzem. Kapral w gminie Celiny, z zamieszkaniem w Nurzynie.
  Benedykt Górski
Syn Józefa i Ludwiki z Urbanów.
Urodzony 21 marca 1892 roku w Żeliszewie. Ukończył jedną klasę szkoły miejskiej w Łukowie. Poprzednio był piekarzem. Posterunkowy w gminie Łuków, z zamieszkaniem w Ryżkach. Wstąpił do policji w styczniu 1918, zwolniony 30 kwietnia 1918 roku za przetrzymywanie protokołów.
  Czesław Malinowski
Syn Teofila i Pelagii z Sawickich. Urodził się 25 lutego 1894 roku w Mordach.Ukończył 4 klasy szkoły rzemieślniczej w Warszawie. Pracował jako ślusarz. Na utrzymaniu miał matkę i siostrę. Posterunkowy w IV Okręgu – gmina Ulan. Podczas swojej służby „przytomnością umysłu i pracowitością wyróżnił się przy wybuchłym w dniu 7 b.m. (7 sierpnia 1918) pożarze w tejże wsi, wobec czego udziela się jemu pochwałę publiczną”

Mimo swojej wzorowej służby, wynagrodzenie które pobierał nie wystarczyło mu na utrzymanie rodziny. W związku z tym, w styczniu 1919 roku złożył prośbę o zwolnienie z obowiązków, gdyż musiał starać się o lepsze stanowisko, pozwalające mu przetrwać ciężkie czasy.

15 marca 1918 roku zorganizowano kursy policyjne. Uczestniczyli w nich delegowani z milicji powiatowej: sekcyjny Witkowski, Filipczak, posterunkowy Mazurek, Mikszyński, Malinowski, młodszy przodownik Rytel, sztarszy Szuchniewicz, Kazimierz Łepkowski i Eugeniusz Witkowski oraz miejscowi milicjanci: sekcyjny Cybulski, posterunkowy Czubaszek, Kulbicki, Ładny i Grygier.
Do udziału w kursach zgłosiło się 22 kandydatów młodzieży wiejskiej i miejskiej. Trzech z nich nie zatwierdziły władze okupacyjne, część zrezygnowała „z powodu trudności życiowych”, a do szkolenia przystąpiło sześciu kandydatów: Stanisław Kaczor, Wiktor Kaczor, Zdzisław Słowikowski, Krasuski, Kosak, Jan Więckowski
Na kursach uczono: języka polskiego, arytmetyki, kaligrafii, ratownictwa, przepisów sanitarnych i wiadomości z anatomii, a także historii Polski i rozpoznawania zafałszowanych produktów.
Nie zabrakło nauk o państwowości i samorządzie oraz o moralności. Prowadzono też wykłady z prawa i kryminalistyki oraz „biurowości”.


Do Łukowskiej Milicji Powiatowej wstępowali mężczyźni w różnym wieku, różnego wykształcenia i różnej profesji. Wśród przyszłych stróżów prawa byli robotnicy, kupcy, pracownicy kolei. Niektórzy z nich pełnili służbę zaledwie kilka miesięcy, inni pozostawali policjantami do śmierci, a nawet ginęli podczas pełnienia obowiązków.

Milicjanci Łukowskiej Milicji Powiatowej w latach 1918-1919

  Michał Kujawiak
Syn Wojciecha i Marianny Mrówki. Urodzony 29 września 1889 w Łasku. Posiadał wykształcenie elementarne. Przed wstąpieniem do policji był robotnikiem fabrycznym. Miał żonę Mariannę i dwie córki – Genowefę i Celinę. Szeregowiec, posterunkowy w Sekcji Miejskiej.
  Stanisław Kaczor
Syn Jana i Agnieszki z Lutych. Urodzony 1 maja 1896 w Stoczku. Ukończył 4 oddziały szkoły ludowej w Stoczku. Poprzednio pracował jako stolarz. Kapral. Otrzymał przydział do gminy Radoryż
  Czesław Kirtiklis
Syn Andrzeja i Franciszki Prosińskiej. Urodzony 20 czerwca 1891 w Łomży. Ukończył pięcioklasową Szkołę Handlową. Przed wstąpieniem do policji był gorzelanym. Przebywał w niewoli w Prusach. Kapral, przydzielony do gminy Ulan.
  Józef Kapisz
Syn Szymona i Marianny z Wojdatów. Urodzony 19 marca 1884 roku w Górze Kalwarii. Wykształcenie domowe. Przed wstąpieniem do policji był starszym robotnikiem kolejowym. Żonaty z Marianną z Majewskich. Miał syna Eugeniusza. Wstąpił do milicji 15 sierpnia 1918 roku. Szeregowiec, początkowo w gminie Krasusy, później przydzielony do gminy Trzebieszów.
  Wiktor Kaczor
Syn Wojciecha i Franciszki z Lutych. Urodzony w 1897 roku w Stoczku. Ukończył 4 oddziały szkoły ludowej w Stoczku. Wcześniej pracował w gospodarstwie. Szeregowiec, otrzymał przydział do gminy Tuchowicz.
  Szymon Kisiel
Syn Grzegorza i Marii Kani. Urodzony w 1891 roku w Sarnowie. Poprzednio był stelmachem. Żonaty z Adelą Kozłowską. Szeregowiec, woźny, przy biurze Łukowskiej Policji Powiatowej. 26 maja 1937 roku przeniesiony na posterunek w Trzebieszowie i tam służył we wrześniu 1939 roku. Ofiara Zbrodni Katyńskiej. Zginął w Miednoje
  Józef Kopeć
Syn Jana i Marianny.
Urodzony w 1889 roku w Wólce Zastawskiej. Wykształcenie domowe. Poprzednio pracował jako robotnik. Szeregowiec, przydział przy biurze naczelnym Ł.P.P. w Łukowie, oddział konny.
  Kazimierz Stefan Łepkowski
Syn Władysława i Heleny z Syfertów.
Urodzony 25 lutego 1896 roku w Warszawie. Wykształcenie średnie, maturalne. Ukończył Szkołę Handlową Zgromadzenia Kupców w Warszawie. Szlachcic. W podaniu o przyjęcie do policji z 30.11.1917, pisał, że nie miał możliwości kształcenia się na politechnice, z powodu braku środków. Do grudnia 1916 roku pracował jako magazynier w firmie handlowej „Romuald Piętka” w Warszawie. Od stycznia 1917 roku pracował jako nauczyciel w powiecie łukowskim ,a od września 1917 roku jako kontroler młynów w gminie Gułów. Z powodu redukcji personelu, został zwolniony i pozostawał bez pracy. Miał na utrzymaniu matkę i dwóch braci. Młodszy przodownik, a od 15.10.1918 starszy przodownik w Dziale Administracyjnym, Biuro Główne ŁPP w Łukowie. Pełnił służbę do grudnia 1918 roku.
  Antoni Łukasik
Syn Jana i Marianny Zabadałowiczów
Urodzony 21 września 1893 w Jagodnem. Ukończył 4 klasy gimnazjum w Siedlcach. Przed wstąpieniem do policji pełnił obowiązki Komisarza Sądowego (komornika) na pow. łukowski. Żonaty z Eugenią Uziębło, z którą miał dwóch synów – Franciszka i Mieczysława. Kierownik Wydziału Kryminalnego Łukowskiej Policji Państwowej w randze sierżanta.
  Wacław Jasiński
Syn Jakuba i Maryli Szczepańskiej.
Urodzony w maju 1892 na stacji Krzywda, w domu na kolei. Wcześniej mieszkał w Odessie, pracował jako nauczyciel w szkole rosyjskiej. Miał na utrzymaniu matkę, dwie siostry i brata. Przyjęty do policji 1 stycznia 1919 roku w randze sierżanta.
Pełniący obowiązki Komendanta Oddziału Konnego Ł.P.P. przy Biurze Naczelnym Łukowskiej Policji Powiatowej w Łukowie.
  Stanisław Jastrzębski
Syn Andrzeja i Antoniny.
Urodzony w grudniu 1891 roku w Rolach. Pochodzenie szlacheckie. Wcześniej konduktor na tramwajach i subiekt w sklepie spółkowym. Przydzielony do Biura Ł.P.P. – oddział konny. Kapral.
  Stefan Jadwiszczak
Syn Wawrzyńca i matki do domu Anczykowskiej.
Urodzony 14 września 1884 w Wierzchach Strzyżewskich. Ukończył czteroklasowe gimnazjum w Piotrkowie. Pracował jako pomocnik pisarza w gminie Kluki. Żonaty z Marią Padejko. Szeregowiec
  Aleksander Lis
Syn Wincentego i Anny Machaj
Urodził się 26 lutego 1895 roku w Białobrzegach. Ukończył 4 klasy kursów handlowych w Warszawie. Wcześniej pracował jako biuralista. Na utrzymaniu ma matkę i dwóch braci.
Kapral, przydzielony do gminy Prawda.
  Stanisław Laskowski
Syn Marcina i Franciszki Sulej.
Urodził się 23 stycznia 1882 w Łukowie. Ukończył szkołę początkową. Wcześniej pracował jako robotnik. Szeregowiec przydzielony do Oddziału Konnego Ł.P.P.
  Karol Michalak
Syn Adama i Zofii z Wiąckiewiczów
Urodzony 10 października 1896 w Tuchowiczu. Ukończył 4 klasy szkoły miejskiej w Sokołowie. Wcześniej pracował jako kancelista urzędów gminnych. Szeregowiec. Pracował w Stoczku, a później a Adamowie. Policjantem pozostał do chwili aresztowania 1940 roku. Aresztowany podczas tzw. „wsypy w Adamowie”. Po pobycie na Zamku w Lublinie, trafił do KL Auschwitz, gdzie zginął.
  Wincenty Marczewski
Syn Stefana i Marianny Maliszewskiej.
Urodzony 4 kwietnia 1882 w Terespolu. Wykształcenie domowe. Żonaty z Józefą Rogozińską. Mieli dwójkę dzieci – Teofila i Mieczysława. Wcześniej pracował jako fabrykant. Szeregowiec przy biurze Ł.P.P – oddział konny.
  Stefan Maksymiuk
Syn Józefa i Marii Wróblewskiej
Urodzony 1 lutego 1894 roku w Konstantynowie. Ukończył czteroklasową szkołę w Białej. Wcześniej pracował jako dżokej. Szeregowiec przy biurze Ł.P.P – oddział konny.
  Andrzej Matysek
Syn Tomasza i Józefy z Nowickich
Urodzony 1 listopada 1894 w Adamowie. Ukończył szkołę ludową w Adamowie. Pracował jako szewc. Na utrzymaniu miał siostrę Katarzynę. Szeregowiec w gminie Krasusy. Wstąpił do policji 11.01.1919
  Stanisław Miszurski
Syn Wincentego i Pauliny z Grabowskich.
Urodził się 18 listopada 1880 roku w Chełmie. Ukończył szkółkę fabryczną w Rudzie Opalińskiej. Pracował jako hutnik.Żonaty z Marianną Kozłowską. Miał trzech synów – Henryka, Zygmunta i Wacława. Od 7 marca 1919 szeregowiec w gminie Mysłów.
  Jan Mazurek
Syn Fabiana i Marianny z Kamińskich
Urodzony 3 marca 1892 roku w Wygnance. Ukończył kursy rolnicze w Sokołówku. Pracował jako rolnik. Na utrzymaniu miał rodziców i brata. W podaniu o przyjęcie do milicji pisze „Miałbym sobie za zaszczyt służyć krajowi w nowoorganizujacej się Milicji Powiatowej”. Podaje, że z zawodu jest nauczycielem. Szeregowiec w gminie Stanin. W 1919 roku pisał podanie o czapkę i spodnie, a także o płaszcz – „a z tak skromnej pensji nie jestem w stanie sonie kupić”. W kwietniu 1919 roku miał zostać przeniesiony ze Stanina do Łukowa. Z powodów zdrowotnych i opieki nad starszymi rodzicami prosił o pozostawienie go w Staninie, lub zwolnienie z obowiązków. 1 maja 1919 został zwolniony na własne żądanie.
  Józef Małachowski
Pełnił służbę w Łukowskiej Policji Państwowej od 1 czerwca do 1 sierpnia 1919 roku jako szeregowiec w sekcji miejskiej. Zwolnił się na własne żądanie.
  Henryk Rytel
Syn Juliana i Franciszki z Witkiewiczów
Urodzony 29 października 1893 w Warszawie. Ukończył 7 klas szkoły handlowej w Warszawie. Wcześniej był buchalterem. Młodszy przodownik Okręgu V – gmina Gułów. Mieszkał w Okrzei. Wstąpił do Milicji Powiatowej Łukowskiej w grudniu 1917 roku.
  Tadeusz Śledziński
Syn Antoniego i Marii z Zwierzyńskich.
Urodzony 22 września 1898 roku w Szelkowie. Ukończył czteroklasową szkołę miejską w Mławie. Nauczyciel ludowy. Na utrzymaniu miał siostrę Teodorę Krupińską i jej córkę Zofię. Posterunkowy w okręgu II Ł.M.P. – gmina Radoryż.
24 listopada 1918 roku zdymisjonowany, jako narzucony przez okupantów.
  Kazimierz Staszewski
Syn Franciszka i Agnieszki z Modrzejewskich.
Urodzony 10 stycznia 1896 w Warszawie. Ukończył 4 klasy Gimnazjum A. Ubysza w Warszawie. Uczestnik Kursów Handlowych Zgromadzenia Kupców m. st. Warszawy. Od 1 lutego 1912 do 1 maja 1914 pracował jako dependent w kancelarii adwokata Bronisława Mayzla w Warszawie. Od 1 maja 1914 do 1 sierpnia 1915 był pomocnikiem fakturzysty i korespondentem w Akcyjnym Towarzystwie Elektrycznym „Dynamo” w filii warszawskiej. Od 9 sierpnia 1915 do 27 grudnia tego roku członek Straży Obywatelskiej XV okręgu m. st. Warszawy. Od 27 grudnia 1915 do 1 października 1918 podsekretarz w Królewsko-Polskim Sądzie Pokoju XIV Okręgu m. st. Warszawy. Żonaty z Eugenią z Dobielskich. Na utrzymaniu miał żonę i matkę. Sekcyjny przy Wydziale Kryminalnym w Biurze Głównym Ł.M.P. w Łapiguzie
  Ludwik Szymański
Syn Antoniego i Anastazji z Kowieskich.
Urodzony 19 sierpnia 1872 w Aleksandrowie, gm. Gołąbki. Wykształcenie domowe, pochodzenie szlacheckie. Od 1899 do 1915 roku był strażnikiem w powiecie węgrowskim. W 1915 został zesłany do Rosji. Po powrocie do Polski, wraz z rodziną, pozostał bez środków do życia i jakiegokolwiek zajęcia. Żonaty z Honoratą Wysokińską. Sześcioro dzieci: Bolesław, Lucjan, Janina, Marianna, Mieczysław, Henryk. Od 1 września 1918 szeregowiec w Łazach, w gminie Gołąbki. W sierpniu 1919 roku miał być przeniesiony do Łukowa. Złożył prośbę o pozostanie w Gołąbkach ponieważ: „Będąc obarczony liczną rodziną składającą się z 7 osób, nie moglem wyliczyć się z tak szczupłej pensji i zmuszony byłem zagospodarować się. Skutkiem czego obecnie posiadam krowę, kilka zagonów swych własnych kartofli, paszę dla krowy na zimę itp.”. Prośba o nieprzenoszenie została spełniona.
  Stanisław Sierzpowski
Syn Adolfa i Józefy Rudobielskiej.
Urodzony 14 lutego 1896 roku w majątku Syczki. Wykształcenie średnie, ukończył 6 klas szkoły w Miński i 2 lata kursów w Trzebieszynie. Od 20 lutego 1917 kapral w Stoczku. Zwolniony w 1919 roku z powodu wstąpieniu do wojska.
  Kazimierz Sieczko
Syn Romana i matki z domu Szalińskiej.
Urodzony 4 marca 1895 roku w Żyrardowie. Ukończył czteroklasową szkołę w Żyrardowie. Wstąpił do milicji 14 stycznia 1918. Przydzielony do Policji Miejskiej w Łukowie, Później przeniesiony do Adamowa.
  Stanisław Sikora
Syn Franciszka i matki z domu Terleckiej.
Urodzony 11 sierpnia 1890 roku w Kocku. Ukończył dwuklasową szkółkę początkową w Kocku. Robotnik. Żona Helena Krupińska i syn Józef. Szeregowiec.
  Władysław Szewczak
Syn Macieja i Marianny Libery.
Urodzony 2 września 1886 roku w Jonniku. Wykształcenie domowe. Od 15 lutego 1919 szeregowiec w Łazach, gmina Gołąbki.
  Walenty Szymczyk
Syn Leona i Józefy Domańskiej.
Urodzony 14 lutego 1894 w Stoczku. Ukończył dwuklasową szkołę ludową w Stoczku. Pracował jako biuralista. Żonaty z Małgorzatą Marciniak. Na utrzymaniu ma matkę żony Wiktorię i brata Polikarpa Marciniaków. od 15 lutego 1919 szeregowiec w Stoczku.
  Feliks Śledź
Szeregowiec oddziału konnego.
Prosił o zwolnienie ze służbyt w marcu 1919, ponieważ jego brat podlegał służbie wojskowej i musiał go zastąpić.
  Michał Szewczyk
Miał wykształcenie seminarialne i kursy pedagogiczne.
We wrześniu 1919 roku pisał podanie o awans, ze stopnia szeregowego na sierżanta. Jego marzeniem była służba w wojsku, jednak nie mógł sobie na nią pozwolić, ponieważ rodzina pozostałaby bez środków do życia.
  Eugeniusz Napoleon Witowski
Syn Stanisława i Amelii z Witkc’ów
Urodzony 25 lipca 1890 roku. Ukończył szkołę techniczną K. Grochowskiego. Żonaty z Eugenią. Syn Stefan. Na utrzymaniu także matka i ojciec. W 1909 roku wstąpił na posadę taksatora w Wydziale Agentur Celnych przy Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. W lipcu 1915 zaciągnął się do Straży Obywatelskiej w Warszawie, gdzie przeszedł wszystkie szarże, do podkomisarza IX Okręgu. Referencje przed wstąpieniem do Milicji Powiatu Łukowskiego miała mu udzielić księżna Anna Awinon Zagłoba. Do 25 września 1918 pełnił obowiązki adiutanta. Popełniwszy nadużycia służbowe, zbiegł z miejsca zamieszkania. Wystosowano za nim list gończy.
  Feliks Wasak
Syn Władysława i Franciszki z Cabajów
Urodzony 15 lipca 1899 w Łukowie. Ukończył dwie klasy szkoły miejskiej w Łukowie. Wcześniej ślusarz. Posterunkowy w IV okręgu Łukowskiej Milicji Powiatowej, w gminie Łuków. Później w gminie Wojcieszków. Otrzymał naganę, ponieważ sołtys wsi Siedliska, budując dom, rozstawił kozły, tak że zajmują 3/4 drogi.
  Leonard Wyżnikiewicz
Syn Stanisława i Józefy z Kalisiewiczów,
Urodzony 29 stycznia 1895 roku w Warszawie. Ukończył 5 klas gimnazjum w Warszawie. Wcześniej posterunkowy w mieście stołecznym Warszawie. Młodszy Przodownik, pomocnik referenta działu kryminalnego. Przydział do Biura Komisarza Instruktora w Łukowie-Łapiguzie.
  Józef Wasak
Syn Marcina i matki z domu Szmulik.
Urodzony 5 września 1891 roku w Łukowie. Ukończył czteroklasową szkołę miejską w Łukowie. Poprzednio rolnik. Szeregowiec na gminę Łuków.
  Aleksander Wasiluk
Syn Jana i Marii Nitkowskiej.
Urodzony 26 września 1892 roku w Łukowie. Ukończył szkołę tzryklasową. Poprzednio urzędnik pocztowy. Szeregowiec.
  Władysław Welke
Student praw i nauk politycznych UW. Od 1 lipca 1919 roku w Policji Obwodu Łukowskiego, p.o. młodszego pomocnika naczelnika policji. Przedstawiony do awansu na starszego pomocnika przez komendanta policji. Przeniesiony z Łasku.
  Leonard Piotrowicz
Syn Stanisława i Józefy z Mejsztowiczów.
Urodzony 4 stycznia 1894 roku w Kownie. Ukończył 6 klas szkoły średniej. Członek Milicji Miejskiej m. st. Warszawy. Posterunkowy – gmina Skrzyszew, Okręg IV Ł.M.P
  Henryk Mikołaj Pilski
Syn Jana i Klementyny Kurkowskiej. Urodzony 15 sierpnia 1893 roku w Łukowie. Ukończył dwie klasy łukowskiej szkoły pięcioklasowej w Łukowie. Poprzednio robotnik. Kapral przy Biurze Ł.P.P, oddział konny. Co najmniej od października 1938 i we wrześniu 1939 roku pełnuł służbę na posterunku w Osiecznej. Ofiara Zbrodni Katyńskiej – zginął w Miednoje
  Stanisław Ogończyk Pogonowski
Syn Edwarda i Gabryeli Ulatowskiej.
Urodzony w 1901 roku w Łukowie. Ukończył cztery klasy szkoły realnej w Łukowie. Na utrzymaniu matka Gabryela Pogonowska. Registrator w Biurze Łukowskiej Milicji (później Policji) Powiatowej w Łukowie-Łapiguzie
  Jan Plewka
Syn Franciszka i Matki z domu Łukanowskiej.
Urodzony 18 czerwca 1887 w Gułowie. Ukończył dwuklasową szkółkę początkową w Adamowie. Policjant. Szeregowiec.
  Edward Płódowski
Syn Jana i Marianny Mikcińskiej.
Urodzony 28 października 1890 roku w Kuskach, w gminie Romanów. Ukończył 4oddziały szkoły ludowej w Brześciu Litewskim. Żonaty z Apolonią z Porębskich. Mieli córkę Janinę. Na utrzymaniu miał także teściową Karolinę. Szeregowiec w gminie Ulan.
  Stanisław Pytlak
Szeregowiec w Łukowie. W sierpniu 1919 otrzymał przeniesienie do gminy Mysłów. Złożył prośbę o pozostanie w Łukowie, z powodu trzech synów, którzy pobierali nauki w mieście.
  Jadwiga Okupska z domu Lipko
Córka Szymona i Anny Jakubowskiej
Urodzona 10 lipca 1894 roku w Łukowie. Ukończyła czteroklasową pensję Głowackiej w Łukowie. Poprzednio pracowała jako nauczycielka ludowa. Koncypientka przy Biurze Głównym Ł.P.P. w Łukowie
  Władysław Nurzyński
Syn Józefa i Marianny Dziewulskiej
Urodzony 2 stycznia 1890 roku w Rolach. Wykształcenie dwuklasowe, pobierał w Brześciu Litewskim. Poprzednio szewc. Na utrzymaniu miał ojca. Szeregowiec w oddziale konnym Ł.P.P
  Józef Nurzyński
Syn Jana i Anny Nowakowskiej
Urodzony 19 marca 1879 roku w Łukowie. Ukończył szkołę początkową w Łukowie. Żonaty z Józefą Hybowską, mieli troje dzieci – Stanisława, Reginę i Jana. Poprzednio starszy felczer. Szeregowiec.
  Jan Nowicki
Syn Józefa i Rozalii z Kempków.
Urodzony 19 grudnia 1885 roku w Adamowie. Ukończył trzy oddziały szkoły ludowej w Adamowie. Poprzednio był agentem Kampanii Singer. Żonaty z Aleksandrą Jóźwiak. Mieli syna Stanisława.Od 15 lutego 1919 roku szeregowiec w gminie Krasusy.
  Józef Narębski
Syn Jana i Józefy z Kruczków.
Urodzony 28 września 1897 roku w Kocku. Wcześniej był kowalem. Żonaty z Florentyną Powalską. Mieli córkę Janinę. Od 14 lutego 1919 roku szeregowiec w gminie Miastków.
  Franciszek Nurzyński
Członek POW. Miał wykształcenie domowe.
W grudniu 1918 złożył podanie o przyjęcie do policji w Trzebieszowie.
  Edward Burliński
Wcześniej pracował w Towarzystwie Akcyjnym Szczerbliński i Spółka, w Warszawie, jako subiekt. Wniosek o przyjęcie do policji złożył w sierpniu 1918 roku. Posterunkowy w gminie Jarczew, mieszkał w Podosiu. 15 marca 1919 roku złożył wniosek o dymisję, z powodu „małych warunków”.
  Stanisław Babik
Syn Michała i Weroniki.
Urodzony 20 kwietnia 1889 roku w Ostrożynie [sic!] w gminie Żelechów. Wykształcenie domowe. Miał na utrzymaniu rodziców. Poprzednio robotnik. Szeregowiec w oddziale konnym przy biurze Ł.P.P. w Łukowie
  Antoni Bakiera
Syn Stanisława i Anieli
Urodził się 15 maja 1896 roku w Glinkach, gm. Miastków. Ukończył dwie klasy szkoły ludowej w Żelechowie. Poprzednio szewc. Szeregowiec w gminie Prawda. Mieszkał w Zgórznicy.
  Leon Cabaj
Syn Franciszka i Antoniny Strzałkowskiej
Urodzony 6 listopada 1895 roku w Łukowie. Ukończył trzy oddziały szkoły ludowej w Łukowie. Gospodarz.
Był szeregowcem w gminie Stanin. 1 sierpnia 1919 roku otrzymał przeniesienie do Łukowa. Prosił o zmianę decyzji: „ja jako urodzony w Łukowie i cały Łuków mnie znajomy” – nie chciał pracować w środowisku z którego pochodził.
  Aleksander Cabaj
Syn Franciszka i Antoniny Strzałkowskiej
Urodzony 19 kwietnia 1884 roku w Łukowie. Ukończył dwie klasy szkoły miejskiej w Łukowie. Poprzednio był biuralistą. Żona Marianna i trzy córki – Wiktoria, Zuzanna, Genowefa. Kapral w gminie Dąbie, z zamieszkaniem w Gręzówce.
  Edmund Chaberski
Syn Antoniego i matki z domu Przybysz.
Ukończył szkołę ludową w Kocku. Urodził się 3 września 1889 roku w Kocku. Był wdowcem po Annie Mosakowskiej, miał pięcioletnią córkę Eugenię. Szeregowiec. Później starszy posterunkowy w komisariacie w Adamowie. Zginął na służbie w 1938 roku goniąc za przestępcami. Pochowany w Kocku.
  Włodzimierz Chomik
Syn Józefa i Marianny Kwiatkowskiej.
Urodzony 16 stycznia 1890 roku w Łosicach. Ukończył szkółkę początkową w Łosicach. Żona Łucja. Szeregowiec w gminie Gołąbki z zamieszkaniem w Łazach.
  Ludwik Cisiak
Syn Konstantego i Zuzanny Płódowskiej
Urodzony 8 stycznia 1896 roku w Ławkach. Wykształcenie domowe. Miał na utrzymaniu matkę, siostrę Stefanię i brata Leona. Szeregowiec w gminie Celiny, z zamieszkaniem w Nurzynie.
  Bronisław Domański
Syn Kazimierza i Marianny Nowosielskiej. Urodzony 21 grudnia 1887 roku w Szczygłach Górnych. Ukończył początkową szkółkę w Szczygłach. Wcześniej był kowalem. Miał na utrzymaniu rodziców i brata. Szeregowiec.
  Wacław Domański
Syn Szczepana i Wiktorii Żurawskiej
Urodzony 25 listopada 1891 roku w Zalesiu. Ukończył 2 klasy szkoły w Łukowie. Robotnik. Żonaty z Marianną Krasuską. Szeregowiec.
  Stanisław Dąbrowski
Syn Władysława i matki z domu Dziudzik
Urodzony 26 marca 1890 roku w Łodzi. Ukończył szkołę handlową w Łodzi. Wcześniej był handlowcem. Na utrzymaniu miał matkę. Szeregowiec. Służył w policji do 15 maja 1919. Został zwolniony za zadanie lekkiego uszkodzenia ciała. Później przywrócony do służby i ponownie zwolniony w sierpniu tego roku.
  Kazimierz Bolesław Dębski
Syn Józefa i Emilii Pleszczyńskiej.
Urodzony 25 lutego 1885 roku w Gołąbkach. Wykształcenie domowe. Wcześniej był oficjalistą w Woli Osowińskiej. Żonaty z Romaną Drobik, mieli syna Stanisława.
Szeregowiec w oddziale konnym, przy biurze Ł.P.P. w Łukowie.

Oprócz funkcjonariuszy milicja zatrudniała także woźniców i posługaczki.
Woźnicą był Józef Wereszczyński
Jako posługaczki pracowały Helena Smyk i Lucyna Bobińska.

Rozlokowanie Łukowskiej Milicji Powiatowej w 1918 roku

Okrąg Imię i nazwisko szarża Numer legitymacji Funkcja Zamieszkanie
Okrąg I
Władysław Szuchniewicz starszy przodownik 3 kierownik okr. i gm. Prawda Stoczek, gm. Prawda
Józef Gonta sekcyjny 14 kier. gm. Prawda Jamielnik
Edward Wojecki posterunkowy 15 kier. gm. Miastków Miastków
Czesław Mikszyński posterunkowy 16 kier. gm. Mysłów i Jarczew Mysłów
Okrąg II
Robert Roziewicz mł. przodownik 4 kier. okr. i gm. Stanin Stanin
Józef Filipczak sekcyjny 17 kier. gm. Tuchowicz Zastawie
Stanisław Kopeć posterunkowy 18 kier. gm. Dąbie Gręzówka
Stanisław Duszyński posterunkowy 19 kier. gm. Radoryż Radoryż
Okrąg III
Piotr Lis starszy przodownik 4 kier. okr. i gm. Trzebieszów i Celiny Trzebieszów
Andrzej Witkowski sekcyjny 20 kier. gm. Jakusze i Krasusy Krasusy
Okrąg IV
Kazimierz Sapiecha starszy przodownik 5 kier okr. i gm. Gołąbki Gołabki
Benedykt Górski posterunkowy 21 kier. gm. Łuków Ryżki
Czesław Malinowski p.o. sekcyjnego 22 kier. gm. Ulan i Skrzyszew Ulan
Okrąg V
Ludwik Krajewski starszy przodownik 6 kier. okr. i gm. Wojcieszków Wojcieszków
Jan Mazurek posterunkowy 23 kier. gm. Serokomla Serokomla
Henryk Rytel mł. przodownik 5 kier. gm. Gułów Okrzeja
Okrąg VI
Kazimierz Sotkiewicz starszy przodownik 7 kier. okr. i gm. Białobrzegi Białobrzegi
Wacław Łączyński mł. przodownik 6 kier. gm. Łysobyki Łysobyki


1 stycznia 1919 roku nastąpiło przemianowanie Łukowskiej Milicji Powiatowej na Łukowską Policję Powiatową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.